Kdo a jak může pomoci?

Pomoci můžete dětem a mládeži, které se ocitly v těžkých životních situacích a které nevyhledávají organizované formy trávení volného času. Stanete se partnerem neziskové organizace, která pomáhá a realizuje kvalitní a ojedinělé projekty.


V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely. Dar může být poskytnut ve formě financí, služeb, zápůjčky věci, pronájmu apod. Není za něj požadována žádná protislužba.


Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.


Nezisková organizace se zaváže jasně definovaným způsobem propagovat partnera na veřejnosti. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary" tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. K tomu účelu jsou vhodné veřejné akce pro děti, propagační materiály, plakáty, billboardy, děkovné desky, propagace v tisku nebo rozhlase.


Za dobrovolnou práci nemá dobrovolník právní nárok na mzdu. Práci vykonává dobrovolně, z jiné motivace než finanční, dle domluvy se sdružením, které mu může odměnu vyplácet. Stejným způsobem je možné v organizaci absolvovat i povinnou studentskou praxi. Kontaktujte vedoucí sociální služby na tel. čísle 491 422 386 nebo 774 929 182 a domluvte si schůzku nebo se přijďte domluvit přímo na adrese sdružení.