Novinky Archa

Dobročinný bazar

Dobročinný bazárek Dokořán z.s.

Jak jsme již v minulosti avizovali, spolek Dokořán uspořádal dne 24. a 25. 9. dobročinný bazar. Od spousty lidí jsme téměř 5 měsíců přebírali věci, které se rozhodli darovat na dobrou věc a tyto věci jsme následně za opravdu symbolické ceny prodávali. Šlo nejčastěji o oblečení, jak dospělácké, tak dětské, dále o hračky, bižuterní šperky, knihy, kuchyňské potřeby, drobné dekorativní předměty a módní doplňky. Dárců se sešlo opravdu velké množství a musíme vyjádřit našim dárcům velké poděkování. Jsme opravdu velmi vděční a zároveň nadšení, kolik lidí s dobrým srdcem v Náchodě a okolí žije. Velký úspěch měl i náš „plackovač“, díky kterému jsme mohli potěšit i děti. Na přání jsme zde vyráběli placky nebo magnety s nejrůznějšími motivy, na výběr jich bylo téměř 300 a vybral si opravdu každý.

S potěšením bychom vás chtěli informovat, že utržená částka činí 8 634,- Kč a naprosto předčila naše očekávání. Proto ještě jednou děkujeme nejen našim dárcům, ale také nakupujícím, kteří bazárek navštívili a nakoupili u nás. 

Na bazárku panovala velmi milá a přátelská atmosféra, která nakonec nebyla pouze v avizovaný den konání bazaru, ale ještě den následující, o který se náš bazar rozšířil.

Velké poděkování za poskytnutí zázemí také patří celému týmu Městské knihovny Náchod, v čele s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Votavovou. Bylo nám u vás moc hezky.

Jak jistě už víte, spolek Dokořán provozuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa. Zde nabízíme pomoc rodinám s dětmi z Náchoda, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jsme jim nápomocni při řešení nejrůznějších problémů, jako je například dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace rodiny, zneužívání návykových látek, krádeže, záškoláctví a další problémové chování dětí a mládeže.  V nabídce služeb náš klient nalezne výchovné a vzdělávací aktivity dětí a dospělých, nácviky a upevňování různých dovedností a schopností, podporu vzdělávacích aktivit a jiné důležité věci nezbytné pro celkové zkvalitnění jejich života. A právě na tyto výše uvedené aktivity bude využit i finanční obnos, který nám dobročinný bazar vynesl.

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na příště, konaný bazar nebyl určitě poslední.

                                                                 Mgr. Denisa Carvová – vedoucí sociální služby

 


Dobročinný bazar

 

 Máte doma přebytečné oblečení, hračky, nádobí, keramiku apod.? Je Vám líto vše vyhodit? Přineste nám to a podpořte tak dobrou věc!

Spolek Dokořán z.s. pořádá charitativní bazar. Bazar se uskuteční dne 24. října 2018 v Městské knihovně Náchod od 9 do 18 hodin.

Proto Vás prosíme o velkou pomoc a zároveň Vás všechny zveme na náš charitativní bazar, kde budeme darované věci za symbolické ceny prodávat.

Kdo vlastně jsme? 

Základním cílem všech činností spolku je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických jevů. Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů a provázení dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a životním postojům.

Projektem spolku je Sociálně aktivizační služba Archa, která pomáhá ohroženým rodinám s dětmi z Náchoda.

Jaké věci můžete do bazárku darovat?

Keramiku, oblečení, hračky, knihy, šperky, nádobí – vše, co doma již nevyužíváte a je Vám líto to vyhodit. Věci mohou být starší a samozřejmě použité, jen prosím o věci čisté, nerozbité a oblečení bez děr.

Kdy a kde věci vybíráme?

Všechny věci na bazárek vybíráme v místě naší sociální služby, tedy na adrese Komenského 577, Náchod. Čas vybírání věcí : PO, ÚT, ČT, PÁ 12:00 – 16 hodin, ST 9:00 – 11 hodin.

V případě potřeby předat věci v jinou hodinu, prosíme o předchozí telefonickou domluvu na čísle 774 929 182, 774 929 183 nebo 777 992258. Sběr všech věcí probíhá do 19. října 2018

 

Jménem spolku Dokořán již teď děkujeme za Vaši podporu jak s darováním věcí, tak při nákupu na našem bazaru.

                                                          

                                                                                                 Mgr. Denisa Carvová

                                                                                                   vedoucí soc. služby


Těžké osudy aneb příběh jedné rodiny

Během naší práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi Archa, kterou provozuje spolek Dokořán z.s., se denně setkáváme s ne příliš veselými situacemi v nejrůznějších rodinách. Osudy některých rodin jsou opravdu velmi těžké a zaslouží si tedy pomoc. Níže Vám přiblížíme příběh rodiny, kde je rodičem pouze matka a svůj život nemá vůbec jednoduchý (příběh je tedy reálný, jen jména jednotlivých postav jsou změněná). Svých problémů si je paní Jenková vědoma, a proto sama kontaktovala naši službu s přáním pomoci. Víme, že již samotné kontaktování sociální služby jistě nebylo pro paní Jenkovou jednoduché, už na začátku spolupráce ale vnímáme velkou odvahu a přání něco změnit a na této změně se aktivně, jako rodič podílet.

Paní Jenková  má celkem čtyři děti, dcera Karolína žije v dětském domově, nejstarší syn je ve výkonu trestu, v současné době má tedy ve vlastní péči dva syny Radima a Mirka. Společně bydlí v domě, kde žije několik rodin s podobným osudem. O své syny se matka stará sama, otec Radima svého syna již řadu let neviděl a neposílá na svého syna ani výživné.

                Tento výše popsaný stav má neblahý vliv na celou rodinu a především pak na nejmladšího Radima. Radim má problémy se svým chováním, v rodině mu chybí mužský vzor. Již několikrát byl přistižen při krádežích. Někdy kradl vyloženě z hladu, když matce na konci měsíce nevyšly peníze a doma nebylo nic k snědku, dále má problémy s agresivním chováním.

Problémy rodině pomáhají kromě pracovníků Archy řešit i Orgán sociálně právní ochrany dětí a Probační služba. Všechny tyto tři organizace spolupracují, navzájem si předávají informace, společně se snaží pomoci.

Cílem všech, včetně paní Jenkové je to, aby se naučila o Radima starat tak, aby nemusel být umístěn do dětského domova, aby se s ním naučila lépe komunikovat, jen na něj nekřičela, ale více mu vysvětlovala a uměla mu domluvit. Paní Jenková se také chce naučit s Radimem trávit více času jako matka se synem – aby neposkytovala pouze nejnutnější péči, nocleh a stravu, ale aby měli i něco společného. Chtějí spolu zažívat hezké, poklidné chvíle, kdy si budou moct projevit to, že se mají rádi. Záměrem těchto tří výše zmíněných organizací není najít důvody pro umístění Radima do dětského domova, naopak, chtějí pomoci rodině, aby se naučila fungovat bez pomoci sociálních pracovníků, ale aby všichni členové rodiny vedli spokojený život. Cílem je také zvýšit rodičovské kompetence paní Jenkové.

Způsob, kterým toho chceme dosáhnout, je systém schůzek, který jsme si s paní Jenkovou nastavili. Dohodli jsme se, že Radim začne chodit do Archy a každý druhý týden ve středu se sejde pracovník Archy i s ní jako s maminkou. Budou spolu probírat vývoj situace a povídat si kromě jiného i o způsobu Radimovy výchovy. Části těchto schůzek se má účastnit i Radim. Měly by to být takové startovací momenty pro to, aby se matka se synem spolu naučili trávit volný čas a mít nějakou společnou činnost, kterou budou moci sdílet a zažívat při ní radost a získají tak příležitost projevit si navzájem lásku. Posléze by se jim toto mělo stát přirozeným a už k tomu nebudou potřebovat prostředníka v podobě pracovníka Archy, ale budou fungovat samostatně. Pracovník Archy vede kromě práce s rodinou i individuální rozhovory spolu s Radimem a zvlášť i s jeho maminkou. Vše je zaštítěno společnými schůzkami pracovníka Archy s pracovnicemi Orgánu sociálně právní ochrany dětí a Probační služby v Náchodě, kde si tyto organizace předávají informace, domlouvají se na dalším postupu a to vše s vědomím a souhlasem paní Jenkové a ne tajně za jejími zády. Práce sociálních pracovníků Archy tedy probíhá jak ambulantně v sídle naší služby, tak v terénu. Do ambulantní služby dochází Radim do Archy sám s nějakým problémem a žádostí o pomoc, nebo přijde jen „bezpečně“ strávit svůj volný čas. Přímo v Arše se mu při řešení jeho problémů věnuje jeho klíčový pracovník.

Čtyři měsíce práce způsobem výše popsaným již přináší své první výsledky. Radim se za celou dobu nezapojil do žádné rvačky, nebyl přistižen při krádeži a co je hlavní, vztah matky a syna se viditelně zlepšuje. Oba z toho mají radost. Schůzky s pracovníkem Archy jim nepřekáží, ale vyhovují. Vidí v nich smysl. Pro pracovníka bude důležité vystihnout správný moment, kdy by měl z rodiny „odejít“, aby nenahrazoval něco, co nahrazovat nemá a ani nemůže. I po případném „odchodu“ pracovníka ale členové rodiny vědí, že pokud nastane opět situace, se kterou si nebudou vědět rady, stačí Archu opět kontaktovat.

Věříme, že práce s touto rodinou bude ještě nějaký čas pokračovat a že společně dojdeme i k vyřešení dalších problematických oblastí jejich života, jako je rodinný rozpočet, širší rodinné vztahy a další.

Dokořán z.s. provozuje v současné době v Náchodě jediné pracoviště – sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archu, která sídlí v Komenského ulici. Tato služba je financována z Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Města Náchod.

 

Autor: Mgr. Jan Vajsar, sociální pracovník, Mgr. Denisa Carvová, vedoucí soc. služby Archa, archa@dokoran.eu, 774 929 182

 


« | 1 2 3 4 5 6 7 811 | »