Historie

Vzniklo začátkem roku 1995 (tehdy pod názvem Sdružení rodičů a přátel Déčka) z potřeb doplnit rezervy v programu domu dětí a mládeže v Náchodě. V krátkém čase (během dvou let) se přerodilo v plně samostatné občanské sdružení s vlastním posláním. Přijalo nový název Dokořán a změnilo i své sídlo z ulice Zámecké do Čechovy ulice 342, kde působilo až do konce roku 2006. Od června 2007 pak sídlí na adrese Komenského 577.

Základním cílem všech činností občanského sdružení je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických jevů.
Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů, doprovázení dětí a mládeže obdobím dospívání a všeobecně realizování činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě, respektu k názorovým odlišnostem, životním postojům a pomoci při překonávání a řešení problémů s tím souvisejících.

Za dobu své existence realizovalo sdružení mnoho projektů v různých oblastech lidské činnosti - kultura, účelné trávení volného času, ekologie, sociální programy pro znevýhodněné, rizikové a ohrožené skupiny obyvatelstva. Některé z projektů byly nebo jsou dlouhodobé, jiné proběhly jednorázově.

V současné době zřizuje dvě pracoviště: Alternativní čajový klub Poklop a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa.

Poklop je volnočasové kulturní zařízení určené především pro žáky, studenty a mladé umělce, ale svou nabídkou kulturních akcí se zaměřuje na obyvatele z řad široké veřejnosti v rámci celého našeho kraje.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa, která do r. 2012 fungovala jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je poskytovatelem služeb sociální prevence.