Archa


Archa je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytovaná v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. o soc. službách.

Rodiny s dětmi z Náchoda, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Děti jsou ve věku 0 – 18 let.

Služba je určená rodinám s dětmi, které navštěvují školy v Náchodě a u nichž je v důsledku nepříznivé situace rodiny ohrožen zdravý vývoj dítěte. Archa nabízí odbornou pomoc při řešení problémů rodin, podporuje je v samostatnosti a zapojení do dění ve společnosti

Cíle:
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro mimoškolní vzdělávání dětí
  • posílení kompetencí rodin ke zvládání každodenních situací
  • zajištění smysluplného trávení volného času dětí a mládeže
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce
Tyto rodiny:
  • jsou v obtížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora vzdělávání, záškoláctví, problémy s volbou školy či povolání, dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace, diskriminace, šikana)
  • jsou ohrožené sociálně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek včetně alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexuální život, předčasné těhotenství, nedokončené či nízké vzdělání)
  • jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vyloučená lokalita, periferie menšího města, vyšší výskyt soc. slabších vrstev obyvatelstva, příslušníci etnických minorit)
  • nevyužívají standardní nabídku veřejných služeb (pasivní způsob života, absence pozitivních vzorů, děti tráví svůj volný čas neorganizovaně, bez dohledu, „na ulici“)